ONLINE SHOP - zakup usług i bonów podarunkowych

Zaloguj się +421 527 851 111 eshop@aquacity.sk

Zasady i warunki

Ogólny regulamin handlowy

Postanowienia ogólne 1.1.     Niniejszy regulamin handlowy reguluje prawa i obowiązki stron umowy wynikające z umowy świadczenia usług zawartej pomiędzy sprzedającym, którym jest AQUAPARK Poprad, s.r.o., siedziba: Športová 1397/1, 058 01 Poprad, Republika Słowacka, REGON: 36 482 609, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Prešov, wydział. Sro, pozycja nr: 13805, NIP-VAT: SK 2020020486 (dalej jako „sprzedający“) a kupującym, który jest konsumentem końcowym zamawiającym usługi za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego (dalej jako „kupujący“).

Dane kontaktowe sprzedającego: E-mail: eshop@aquacity.sk Tel: +421 52 7851 111 adres: Aquapark Poprad s.r.o., Športová 1397/1, 058 01 Poprad, Republika Słowacka

1.2.     Adres siedziby i dane kontaktowe sprzedającego podane w poprzednim punkcie są danymi kontaktowymi sprzedającego do celów składania reklamacji lub skarg, jak również do wszelkiej komunikacji ze sprzedającym.

1.3.     Działalność sprzedającego podlega nadzorowi Słowackiej Inspekcji Handlowej (SOI) – Inspektorat SOI dla Kraju Preszowskiego, Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1.

1.4      Każdy klient (kupujący) ma prawo odwołać się w celu ochrony swoich praw konsumenta na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej na podstawie niniejszego regulaminu, do podmiotu zajmującego się alternatywnym rozstrzyganiem sporów, przy czym nie dotyczy to możliwości zwrócenia się do sądu. Jeśli kupujący nie jest usatysfakcjonowany sposobem, w jaki sprzedawca rozpatrzył jego reklamację, lub uważa, że ​​sprzedawca naruszył jego prawa, ma on prawo odwołać się  do sprzedawcy w celu naprawienia szkody. Jeśli sprzedawca odrzuci jego wniosek, lub nie odpowie na wniosek klienta w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty wysłania wniosku, kupujący ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozstrzygnięcia sporu przez podmiot alternatywnego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą nr. 391/2015 o alternatywnym rozstrzyganiu sporów konsumenckich. Właściwym podmiotem do alternatywnego rozwiązania sporów konsumenckich ze sprzedawcą jest: Słowacka Inspekcja Handlowa lub jakikolwiek inny właściwy podmiot prawny zarejestrowany na liście podmiotów alternatywnie rozstrzygających spory, prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej. Kupujący ma prawo wybrać, do którego z tych podmiotów się zwróci.

1.5.      Kupujący może również złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozstrzygnięcia sporu za pośrednictwem platformy alternatywnego rozstrzygania sporów dostępnej online pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

1.6.     Wysyłając elektroniczne zamówienie sprzedającemu, na podstawie którego sprzedający dostarczy usługi prezentowane na stronie internetowej kupującemu (dalej jako „umowa kupna-sprzedaży“), kupujący potwierdza, że zgadza się, aby niniejszy ogólny regulamin handlowy i jego postanowienia odnosiły się do wszystkich umów świadczenia usług zawartych za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego obsługiwanego przez sprzedającego, do wszelkich stosunków pomiędzy sprzedającym a kupującym wynikających z zawartej umowy świadczenia usług oraz do reklamacji usług.

1.7.     Ogólny regulamin handlowy stanowi integralną część umowy świadczenia usług.

1.8.     Oferta usług na stronie internetowej sklepu internetowego obsługiwanego przez sprzedającego to katalog zwyczajnie świadczonych usług a sprzedający nie gwarantuje natychmiastowej dostępności wszystkich wymienionych usług. Dostępność towaru zostanie potwierdzona drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przesłanym kupującemu.

1.9.     Sprzedający jest związany wobec kupującego ofertą usług prezentowaną na stronie internetowej sprzedającego, w tym ceną, co najmniej w okresie 24 godzin od przesłania wiadomości o przyjęciu zamówienia kupującego.

  1. Sposób zawierania umowy kupna – sprzedaży

Kupujący wiążąco zamawia usługi poprzez wypełnienie i przesłanie formularza znajdującego się na stronie internetowej sprzedającego i/lub w formie zamówienia telefonicznego przekazanego sprzedającemu (dalej jako „zamówienie“).

2.2.     Umowę świadczenia usług uznaje się za zawartą z chwilą wiążącej akceptacji zamówienia przez sprzedającego w formie wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia kupującego (dalej jako „potwierdzenie zamówienia“). Automatyczne zawiadomienie przyjęcia zamówienia do elektronicznego systemu sprzedającego nie stanowi wiążącej akceptacji zamówienia

2.3.    Na podstawie zawartej umowy świadczenia usług sprzedający dostarczy kupującemu kupon uprawniający kupującego do skorzystania z zamówionych usług (dalej jako „kupon“) za pośrednictwem operatora pocztowego Slovenská pošta, a.s. lub kurierem, w zależności od wyboru opcji zaznaczonej przez kupującego w zamówieniu.

  1. Warunki dostawy

3.1.     Sprzedający zobowiązany jest świadczyć kupującemu usługi w uzgodnionej ilości, jakości i terminie oraz dostarczyć mu w tym celu kupon .

3.2.     Kupujący zobowiązany jest odebrać kupon na zamówione usługi, zapłacić sprzedającemu uzgodnioną cenę kupna w uzgodnionym terminie płatności, w tym koszty dostawy towaru, nie szkodzić dobremu imieniu sprzedającego, potwierdzić odbiór kuponu swoim podpisem lub podpisem upoważnionej przez niego osoby.

3.3.     Kupujący nie ma obowiązku skorzystania z usług, jednak w takiej sytuacji nie przysługuje mu prawo do zwrotu poniesionych kosztów, ani świadczenia usług zamiennych lub identycznych w innym terminie .

3.4.     Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć kupującemu kupon w terminie 10 dni od uiszczenia ceny za zamówione usługi.

3.5.     Kupujący zobowiązany jest odebrać towar w miejscu wskazanym w zamówieniu.

3.6.     Do każdej przesyłki na życzenie będzie dołączony dokument księgowy spełniający wymogi formalne określone w przepisach prawa.

    1.     Cena

4.1.     Cena usług jest każdorazowo podana na stronie internetowej sklepu internetowego sprzedającego. Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług w dowolnym momencie. Nie dotyczy to ceny za usługi na podstawie potwierdzonych zamówień.

4.2.     Po potwierdzeniu  zamówienia przez sprzedającego, kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu cenę usług podaną w zamówieniu oraz koszty dostawy towaru (dalej jako „cena“) przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy sprzedającego za pośrednictwem portalu płatności internetowych, który stanowi część sklepu internetowego.

4.3.     Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym na rachunek sprzedającego wpłynie pełna kwota za zamówione usługi .

  1. Regulamin reklamacji (odpowiedzialność za wady, gwarancja, reklamacje)

5.1.     Sprzedający odpowiada za wady usług, a kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić sprzedającemu reklamację zgodnie z niniejszym ogólnym regulaminem handlowym.

5.2.     Jeżeli usługi nie były świadczone należycie lub wykazują wady, kupujący ma prawo zgłosić reklamację w oddziale sprzedającego poprzez wypełnienie protokołu reklamacyjnego i przekazanie go sprzedającemu. Kupujący ma obowiązek dokładnie określić w protokole reklamacyjnym rodzaj i zakres wad towaru.

5.3.     Kupujący zobowiązany jest reklamować wady usług u sprzedającego niezwłocznie po ich świadczeniu, a w sytuacji, jeśli nie zostały świadczone, od dnia, w którym miały być świadczone.

5.4.     Dzień zgłoszenia reklamacji jest jednocześnie dniem rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego .

5.5.     W dniu przyjęcia reklamacji sprzedający wyda kupującemu potwierdzenie otrzymania reklamacji w stosownej formie wedle uznania sprzedającego .

5.6.     Ze względu na charakter usług świadczonych przez sprzedającego, sprzedający usunie reklamowane wady usług poprzez świadczenie usług zastępczych lub w formie rabatu od ceny usługi. Jeżeli usunięcie wady usługi nie jest możliwe w drodze świadczenia usługi zastępczej ani w formie rabatu od ceny usługi, kupującemu przysługuje zwrot ceny.

5.7.     Sprzedający zobowiązany jest powiadomić kupującego na piśmie o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia .

5.8.     Reklamacji podlegają wyłącznie wady wymienione w protokole reklamacyjnym .

  1. Ochrona danych osobowych

6.1.     Sprzedający przetwarza dobrowolnie udostępnione dane osobowe kupującego, czyli imię, nazwisko, adres, numer telefonu, ponieważ przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy kupna-sprzedaży, której stronami umowy są kupujący i sprzedający, i/lub w celu rozpatrzenia wniosku kupującego przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży związanych z towarami i usługami sprzedającego, a także w celu realizacji obowiązków sprzedającego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego jest przeprowadzane przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających z umowy oraz z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.2.    Kupujący poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed wysłaniem zamówienia może wyrazić zgodę na odbieranie informacji o nowościach i specjalnych ofertach sprzedającego (newsletter). Zaznaczenie tego pola oznacza, że kupujący jako osoba zainteresowana dobrowolnie udziela sprzedającemu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i właściwymi przepisami prawa UE, zgodę na przetwarzanie przekazanego adresu e-mail do celów marketingowych – odbieranie newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomości e-mail). Kupujący udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych na okres 5 lat.

6.3.    Kupujący odpowiada za kompletność, prawdziwość oraz poprawność przekazanych danych osobowych. W razie zmiany przekazanych danych osobowych kupujący jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować o ich zmianie sprzedającego lub aktualizować je bezpośrednio na swoim koncie użytkownika.

6.4.    Kupujący może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (odbieranie newslettera), klikając na odpowiedni link umieszczony bezpośrednio w każdej wiadomości marketingowej od sprzedającego, wysyłając e-mail do sprzedającego bądź osobiście w siedzibie sprzedającego.

6.5.   W przypadku, gdy przekazane dane osobowe są nieaktualne, w przypadku odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych, po osiągnięciu celu lub okresu, na który zgoda na przetwarzanie danych osobowych była udzielona lub gdy zapisanie jest z jakichkolwiek powodów ustawowych niedopuszczalne, zapisane dane osobowe zostaną usunięte.

6.6.   Ochrona danych osobowych podlega przepisom ustawy o ochronie danych osobowych oraz właściwym przepisom prawa UE, w których regulowane są również prawa kupującego jako osoby zainteresowanej. Kupujący ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji dotyczącej przetwarzania jego zapisanych danych osobowych. Przy założeniu przestrzegania wymogów ustanowionych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, kupujący ma także (i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, (ii) prawo do poprawienia niepoprawnych danych osobowych, (iii) prawo do ograniczenia (zablokowania) przetwarzania danych osobowych, (iv) prawo do odmowy przetwarzania swoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, (v) prawo do usunięcia danych osobowych, szczególnie wtedy, kiedy nie są już potrzebne do celów, do których zostały pozyskane lub w inny sposób przetwarzane lub jeśli odwołał swoją zgodę na ich przetwarzanie i jeśli nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania bądź jeśli dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z ustawą. Kupujący w przypadku spełnienia ustanowionych warunków ma również prawo do przeniesienia danych, tj. ma prawo do uzyskania swoich danych osobowych, które dobrowolnie udostępnił sprzedającemu w formie elektronicznej, w ustrukturalizowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym maszynowo formacie i w związku z tym może wykorzystać swoje prawo do przeniesienia tych danych do drugiego administratora, jeśli takie przeniesienie będzie techniczne możliwe (prawo do przenoszenia danych).

6.7.    Jeśli kupujący egzekwuje u sprzedającego niektóre z praw osoby zainteresowanej w myśl przepisów prawa regulujących kwestie ochrony danych osobowych i z wniosku kupującego nie można sprawdzić tożsamości wnioskodawcy lub w przypadku, gdy sprzedający ma uzasadnione wątpliwości w związku z tożsamością osoby, która składa wniosek, sprzedający zastrzega prawo do wystąpienia do tej osoby o udzielenie dodatkowych informacji potrzebnych do potwierdzenia tożsamości osoby składającej ten wniosek.

6.8.    Kupujący jako osoba zainteresowana ma prawo do złożenia skargi do organu nadzoru, którym jest Urząd ds. ochrony danych osobowych Republiki Słowackiej (słow. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), z siedzibą przy ul. Hraničná 12, 820 07 Bratislava, w przypadku podejrzenia, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem.

6.9.    Sprzedający oświadcza, że dane osobowe przetwarza tylko do wyżej wymienionych celów i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz właściwymi przepisami prawa UE przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych oraz środków bezpieczeństwa.

6.10.   Dane osobowe kupującego mogą być przekazane również innej osobie trzeciej (odbiorcom), jeśli jest to konieczne do realizacji umowy kupna-sprzedaży. W ramach przetwarzania zmówienia i realizacji umowy kupna-sprzedaży dane kupującego są w niezbędnym zakresie udostępniane kontraktowym usługodawcom usług sprzedającego, jak np. usługodawca usług logistycznych, przewoźnik, banki itp. Dane mogą zostać użyte przez tych usługodawców wyłącznie w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży.

6.11.   Przy przetwarzaniu danych osobowych kupującego do celów marketingowych dane kupującego są w niezbędnym zakresie udostępniane kontraktowym usługodawcom usług sprzedającego, zwłaszcza usługodawcy usług marketingowych. Dane osobowe kupującego mogą być przez tych usługodawców usług sprzedającego wykorzystane wyłącznie w celu, na który kupujący wyraził zgodę sprzedającemu.

  1. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży (anulowanie zamówienia )

7.1.    Postanowienia niniejszego artykułu dotyczące prawa odstąpienia od umowy  nie mają zastosowania do następujących usług: świadczenie usług zakwaterowania w celach innych niż zakwaterowanie, świadczenie usług gastronomicznych lub świadczenie usług związanych z wykorzystaniem czasu wolnego,  pod warunkiem że usługi te mają być świadczone w uzgodnionym terminie lub w  określonym czasie. W powyższych przypadkach konsument ( jeśli sprzedawca potwierdził zamówienie usług  zakwaterowania, gastronomicznych i innych usług w określonym dniu) nie może odstąpić od umowy. W takich przypadkach anulowanie zamówienia możliwe jest tylko na warunkach określonych przez sprzedającego.

7.2      W przypadku świadczenia usług innych niż te, o których mowa w poprzednim ustępie , kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zawarcia umowy świadczenia usługi (tj. od daty potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego) bez podawania przyczyny, jeżeli sprzedający należycie i terminowo dopełnił swojego obowiązku powiadamiania.

7.3.     Jeżeli sprzedający spełnił swój obowiązek powiadamiania z opóźnieniem, kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie czternastu dni roboczych od dnia, w którym sprzedający z opóźnieniem spełnił swój obowiązek powiadamiania, jeśli jednak  sprzedający nie spełnił obowiązku powiadamiania nawet w późniejszym terminie, okres odstąpienia od umowy upływa po 12 miesiącach i 14 dniach od daty zawarcia umowy świadczenia usługi (tj. od daty potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego).

7.4.     Odstąpienie kupującego od umowy skutkuje rozwiązaniem umowy w całości. Sprzedający zobowiązany jest zaprzestać świadczenia usługi i zwrócić kupującemu cenę zapłaconą za usługę najpóźniej w terminie 15 dni od daty odstąpienia od umowy.

7.5.     Kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi, jeżeli za zgodą kupującego przystąpiono do świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy zgodnie z ustępami 7.2. oraz 7.3. i doszło już do świadczenia usługi w pełnym zakresie.

7.6      Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeśli wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi w terminie przed upływem okresu odstąpienia od umowy zgodnie z punktami 7.2. do 7.3, poprzez udzielenie zgody  traci prawo odstąpienia od umowy po świadczeniu umowy w pełnym zakresie.

7.7.     Odstąpienie od umowy ze strony kupującego wymaga zachowania formy pisemnej i doręczenia odstąpienia sprzedającemu .

7.8.     Wraz z odstąpieniem od umowy kupujący zobowiązany jest zwrócić sprzedającemu stosowny kupon . Jeśli kupujący odstąpi od umowy o świadczenie usług i udzieli wyraźnej zgody zgodnie z pkt 7.6., kupujący ma obowiązek uregulowania ceny realnie świadczonych usług do dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.9.     Szczegóły dotyczące sposobu i formy odstąpienia od umowy zawarte są w pouczeniu dla konsumenta oraz we wzorze odstąpienia od umowy, które otrzyma klient przy każdym zakupie.

  1. Postanowienia końcowe

8.1.     Niniejszy ogólny regulamin handlowy wchodzi w życie dnia 1.3.2019

8.2.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego ogólnego regulaminu handlowego. Obowiązek pisemnego zawiadomienia o zmianie niniejszego ogólnego regulaminu handlowego uznaje się za spełniony w drodze publikacji na stronie internetowej sklepu internetowego sprzedającego.

8.3.     W stosunkach nieuregulowanych w niniejszym ogólnym regulaminie handlowym mają zastosowanie właściwe postanowienia Kodeksu Cywilnego, ustawy Dz. U. 22/2004 o handlu elektronicznym z późniejszymi zmianami, ustawy Dz. U. 250/2007 o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami i ustawy Dz. U. 102/2014 o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawartej poza siedzibą firmy sprzedawcy z późniejszymi zmianami.

8.4.     Niniejszy ogólny regulamin handlowy obowiązuje kupującego od momentu potwierdzenia zamówienia .

8.5.     Akceptując zamówienie, kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym ogólnym regulaminem handlowym i w pełni go akceptuje.