ONLINE SHOP - zakup usług i bonów podarunkowych

Zaloguj się +421 527 851 111 eshop@aquacity.sk Uzyskaj 5% zniżki na zakup z newsletterem

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Niniejszym jako osoba zainteresowana swobodnie i dobrowolnie udzielam spółceAQUAPARK Poprad, s.r.o., z siedzibą Športová 1397/1, 058 01 Poprad, REGON: 36 482 609, wpisanej do rejestru spółek Sądu Rejonowego w Preszowie, wydział: Sro, wpis nr 13805/P (dalej „spółka“)jako administratorowi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i właściwymi przepisami prawa UE wyraźnej zgody na przetwarzanie przekazanego adresu e-mail na potrzeby wysyłania informacji o nowościach i ofertach specjalnych spółki (oferty marketingowe) za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-maili (newsletter). Niniejszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzielam spółce na okres 5 lat.

Jako osoba zainteresowana jest Pan/i odpowiedzialny/a za kompletność, prawdziwość i poprawność przekazanych danych osobowych. W razie zmiany przekazanych danych osobowych jest Pan/i zobowiązany/a natychmiast powiadomić o tym spółkę.

Podczas przetwarzania Pana/i danych osobowych na cele marketingowe dane te są w tym celu i w niezbędnym zakresie przekazywane zakontraktowanym usługodawcom spółki, a przede wszystkim świadczeniodawcy usług marketingowych. Pana/i dane osobowe mogą być użyte przez tych usługodawców wyłącznie do celów, na które otrzymaliśmy od Pana/i zgodę. Niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych może zostać odwołana w dowolnym momencie poprzez kliknięcie we właściwy linkumieszczonybezpośrednio w każdej wiadomości elektronicznej od spółki lub osobiście w siedzibie spółki.

W przypadku utraty aktualności przekazanych danych osobowych, odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, po spełnieniu celu lub zakończeniu okresu, na który została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub jeśli przechowywanie danych jest niedopuszczalne z dowolnych powodów prawnych, przechowywane dane osobowe zostaną usunięte.

Ochrona danych osobowych podlega postanowieniom ustawy o ochronie danych osobowych oraz właściwym przepisom EU, w których także są uregulowane prawa osoby zainteresowanej. Osoba zainteresowana ma prawo do bezpłatnego uzyskania informacji dotyczących przetwarzania przechowywanych jej danych osobowych. Pod warunkiem przestrzegania wymagań określonych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa osoba zainteresowana ma jednocześnie (i) prawo do dostępu do własnych danych osobowych, (ii) prawo do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, (iii) prawo do ograniczenia (zablokowania) przetwarzania danych osobowych, (iv) prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu własnych danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, (v) prawo do usunięcia danych osobowych, przede wszystkim w przypadku, gdy nie są już potrzebne do celów, do których zostały pozyskane lub były przetwarzane w inny sposób lub jeśli odwołała swoją zgodę na ich przetwarzanie i jeśli nie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania, lub jeśli dane osobowe były przetwarzane w sposób bezprawny. Tak samo osoba zainteresowana w przypadku spełnienia ustalonych warunków ma prawo do przeniesienia danych, czyli ma prawo do uzyskania własnych danych osobowych, które dobrowolnie przekazała spółce, w formie elektronicznej, w ustrukturyzowanym, zwykle używanym i maszynowo czytelnym formacie, a w związku z tym może skorzystać ze swojego prawa do przeniesienia tych danych do innego administratora, jeśli takie przeniesienie będzie technicznie możliwe (prawo d przeniesienia danych).Jeśli osoba zainteresowana domaga się od spółki realizacji dowolnego prawa osoby zainteresowanej zgodnie z przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, a na podstawie wniosku osoby zainteresowanej nie można potwierdzić tożsamości wnioskodawcy lub jeśli spółka ma uzasadnione wątpliwości w związku z tożsamością osoby, która złożyła wniosek, spółka zastrzega sobie prawo zwrócić się do tej osoby o przekazanie dodatkowych informacji potrzebnych do potwierdzenia tożsamości osoby składającej wniosek. Jako osoba zainteresowana ma Pan/i prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego, którym jest Urząd ds. ochrony danych osobowych Republiki Słowackiej, z siedzibą Hraničná 12, 820 07 Bratislava, w przypadku podejrzenia, że Pana/i dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Spółka oświadcza, że przetwarza dane osobowe wyłącznie na powyższe cele i zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych oraz właściwymi przepisami UE, za pomocą odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych i bezpieczeństwa.