ONLINE SHOP - zakup usług i bonów podarunkowych

Zaloguj się +421 527 851 111 eshop@aquacity.sk

Reklamacje

Sprzedający odpowiada za wady usług, a kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić sprzedającemu reklamację zgodnie z niniejszym ogólnym regulaminem handlowym.

Jeżeli usługi nie były świadczone należycie lub wykazują wady, kupujący ma prawo zgłosić reklamację w oddziale sprzedającego poprzez wypełnienie protokołu reklamacyjnego i przekazanie go sprzedającemu. Kupujący ma obowiązek dokładnie określić w protokole reklamacyjnym rodzaj i zakres wad towaru.

Kupujący zobowiązany jest reklamować wady usług u sprzedającego niezwłocznie po ich świadczeniu, a w sytuacji, gdy nie były świadczone, od dnia, w którym miały być świadczone.

Dzień zgłoszenia reklamacji jest jednocześnie dniem rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego.

W dniu przyjęcia reklamacji sprzedający wyda kupującemu potwierdzenie otrzymania reklamacji w stosownej formie wedle uznania sprzedającego.

Ze względu na charakter usług świadczonych przez sprzedającego, sprzedający usunie reklamowane wady usług poprzez świadczenie usług zastępczych lub w formie rabatu od ceny kupna. Jeżeli usunięcie wady usługi nie jest możliwe w drodze świadczenia usługi zastępczej ani w formie rabatu od ceny kupna, kupującemu przysługuje zwrot ceny kupna.

Sprzedający zobowiązany jest powiadomić kupującego na piśmie o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia.

Reklamacji podlegają wyłącznie wady wymienione w protokole reklamacyjnym.