Regulamin reklamacji

Regulamin reklamacji (odpowiedzialność za wady, gwarancja, reklamacje)

5.1.    Sprzedający odpowiada za wady usług, a kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić sprzedającemu reklamację zgodnie z niniejszym ogólnym regulaminem handlowym.

5.2.    Jeżeli usługi nie były świadczone należycie lub wykazują wady, kupujący ma prawo zgłosić reklamację w oddziale sprzedającego poprzez wypełnienie protokołu reklamacyjnego i przekazanie go sprzedającemu. Kupujący ma obowiązek dokładnie określić w protokole reklamacyjnym rodzaj i zakres wad towaru.

5.3.    Kupujący zobowiązany jest reklamować wady usług u sprzedającego niezwłocznie po ich świadczeniu, a w sytuacji, gdy nie były świadczone, od dnia, w którym miały być świadczone.

5.4.    Dzień zgłoszenia reklamacji jest jednocześnie dniem rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego.

5.5.    W dniu przyjęcia reklamacji sprzedający wyda kupującemu potwierdzenie otrzymania reklamacji w stosownej formie wedle uznania sprzedającego.

5.6.    Ze względu na charakter usług świadczonych przez sprzedającego, sprzedający usunie reklamowane wady usług poprzez świadczenie usług zastępczych lub w formie rabatu od ceny kupna. Jeżeli usunięcie wady usługi nie jest możliwe w drodze świadczenia usługi zastępczej ani w formie rabatu od ceny kupna, kupującemu przysługuje zwrot ceny kupna.

5.7.    Sprzedający zobowiązany jest powiadomić kupującego na piśmie o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia.

5.8.    Reklamacji podlegają wyłącznie wady wymienione w protokole reklamacyjnym.

6.    Dane osobowe i ich ochrona

6.1.    Strony umowy uzgodniły, że jeżeli kupujący jest osobą fizyczną, zobowiązany jest przekazać sprzedającemu swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer telefonu i adres e-mailowy.

6.2.    Kupujący oświadcza, że udziela sprzedającemu zgody na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych, w szczególności tych, które są wymienione powyżej i/lub które są niezbędne przy działalności sprzedającego oraz ich przetwarzanie we wszystkich systemach informatycznych sprzedającego. Jednocześnie kupujący udziela sprzedającemu zgody na przekazanie jego danych osobowych innej osobie oraz na zagraniczny transfer danych osobowych do innych krajów (wszystkich krajów Unii Europejskiej i krajów zaliczanych do tzw. Bezpiecznego Portu). Sprzedający zobowiązuje się do postępowania i dysponowania danymi osobowymi kupującego zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Republice Słowackiej. Kupujący udziela sprzedającemu zgody na czas nieokreślony. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych kupujący może odwołać w dowolnym momencie na drodze pisemnej.