Zasady i warunki

Ogólny regulamin handlowy

1.    Postanowienia ogólne

1.1.    Niniejszy regulamin handlowy reguluje prawa i obowiązki stron umowy wynikające z umowy świadczenia usług zawartej pomiędzy sprzedającym, którym jest AQUAPARK Poprad, s.r.o., siedziba: Športová 1397/1, 058 01 Poprad, Republika Słowacka, REGON: 36 482 609, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Prešov, wydział. Sro, pozycja nr: 13805, NIP-VAT: SK 2020020486 (dalej jako „sprzedający“) a kupującym, który jest konsumentem końcowym zamawiającym usługi za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego (dalej jako „kupujący“).
Dane kontaktowe sprzedającego:
e-mail: eshop@aquacity.sk
tel.: +421/ 52/ 78 51 111
faks: +421/ 52/ 78 51 508
adres oddziału: Športová 1397/1, 058 01 Poprad, Republika Słowacka

1.2.    Adres siedziby i dane kontaktowe sprzedającego podane w poprzednim punkcie są danymi kontaktowymi sprzedającego do celów składania reklamacji lub skarg, jak również do wszelkiej komunikacji ze sprzedającym.

1.3.    Działalność sprzedającego podlega nadzorowi Słowackiej Inspekcji Handlowej (SOI) – Inspektorat SOI dla kraju preszowskiego, Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1.

1.4.    Wysyłając elektroniczne zamówienie sprzedającemu, na podstawie którego sprzedający dostarczy usługi prezentowane na stronie internetowej kupującemu (dalej jako „umowa kupna“), kupujący potwierdza, że zgadza się, aby niniejszy ogólny regulamin handlowy i jego postanowienia odnosiły się do wszystkich umów świadczenia usług zawartych za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego obsługiwanego przez sprzedającego, do wszelkich stosunków pomiędzy sprzedającym a kupującym wynikających z zawartej umowy świadczenia usług oraz do reklamacji usług.

1.5.    Ogólny regulamin handlowy stanowi integralną część umowy świadczenia usług.

1.6.    Oferta usług na stronie internetowej sklepu internetowego obsługiwanego przez sprzedającego to katalog zwyczajnie świadczonych usług a sprzedający nie gwarantuje natychmiastowej dostępności wszystkich wymienionych usług. Dostępność towaru zostanie potwierdzona drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mailowej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przesłanej kupującemu.

1.7.    Sprzedający jest związany wobec kupującego ofertą usług prezentowaną na stronie internetowej sprzedającego, w tym ceną, co najmniej w okresie 24 godzin od przesłania wiadomości o przyjęciu zamówienia kupującego.

2.    Sposób zawierania umowy kupna

2.1.    Kupujący wiążąco zamawia usługi poprzez wypełnienie i przesłanie formularza znajdującego się na stronie internetowej sprzedającego i/lub w formie zamówienia telefonicznego przekazanego sprzedającemu (dalej jako „zamówienie“).

2.2.    Umowę świadczenia usług uznaję się za zawartą z chwilą wiążącej akceptacji zamówienia przez sprzedającego w formie wiadomości e-mailowej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia kupującego (dalej jako „potwierdzenie zamówienia“). Automatyczne zawiadomienie przyjęcia zamówienia do elektronicznego systemu sprzedającego nie stanowi wiążącej akceptacji zamówienia.

2.3.    Na podstawie zawartej umowy świadczenia usług sprzedający dostarczy kupującemu bon uprawniający kupującego do skorzystania z zamówionych usług (dalej jako „bon“) za pośrednictwem operatora pocztowego Slovenská pošta, a.s. lub kurierem, w zależności od wyboru zaznaczonego przez kupującego w zamówieniu.

3.    Warunki dostawy

3.1.    Sprzedający zobowiązany jest świadczyć kupującemu usługi w uzgodnionej ilości, jakości i terminie oraz dostarczyć mu w tym celu bon.

3.2.    Kupujący zobowiązany jest odebrać bon na zamówione usługi, zapłacić sprzedającemu uzgodnioną cenę kupna w uzgodnionym terminie płatności, w tym koszty dostawy towaru, nie szkodzić dobremu imieniu sprzedającego, potwierdzić odbiór bonu swoim podpisem lub podpisem upoważnionej przez niego osoby.

3.3.    Kupujący nie jest zobowiązany skorzystać z usług, jednak w takiej sytuacji nie przysługuje mu prawo do zwrotu ceny kupna ani świadczenia usług zamiennych lub identycznych w innym terminie.

3.4.    Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć kupującemu bon w terminie 10 dni od uiszczenia ceny kupna za zamówione usługi.

3.5.    Kupujący zobowiązany jest odebrać towar w miejscu wskazanym w zamówieniu.

3.6.    Do każdej przesyłki na życzenie będzie dołączony dokument podatkowy spełniający wymogi formalne określone w przepisach prawa.

4.    Cena kupna

4.1.    Cena kupna usług jest każdorazowo podana na stronie internetowej sklepu internetowego sprzedającego. Kupujący zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług w dowolnym momencie. Nie dotyczy to ceny za usługi na podstawie potwierdzonych zamówień.

4.2.    Po potwierdzeniu  zamówienia przez sprzedającego, kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu cenę kupna usług wymienioną w zamówieniu oraz koszty dostawy towaru (dalej jako „cena kupna“) przelewem bezgotówkowym na rachunek bankowy sprzedającego za pośrednictwem portalu płatności internetowych, który stanowi część sklepu internetowego.

4.3.    Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym rachunek sprzedającego został uznany pełną ceną kupna.

5.    Regulamin reklamacji (odpowiedzialność za wady, gwarancja, reklamacje)

5.1.    Sprzedający odpowiada za wady usług, a kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić sprzedającemu reklamację zgodnie z niniejszym ogólnym regulaminem handlowym.

5.2.    Jeżeli usługi nie były świadczone należycie lub wykazują wady, kupujący ma prawo zgłosić reklamację w oddziale sprzedającego poprzez wypełnienie protokołu reklamacyjnego i przekazanie go sprzedającemu. Kupujący ma obowiązek dokładnie określić w protokole reklamacyjnym rodzaj i zakres wad towaru.

5.3.    Kupujący zobowiązany jest reklamować wady usług u sprzedającego niezwłocznie po ich świadczeniu, a w sytuacji, gdy nie były świadczone, od dnia, w którym miały być świadczone.

5.4.    Dzień zgłoszenia reklamacji jest jednocześnie dniem rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego.

5.5.    W dniu przyjęcia reklamacji sprzedający wyda kupującemu potwierdzenie otrzymania reklamacji w stosownej formie wedle uznania sprzedającego.

5.6.    Ze względu na charakter usług świadczonych przez sprzedającego, sprzedający usunie reklamowane wady usług poprzez świadczenie usług zastępczych lub w formie rabatu od ceny kupna. Jeżeli usunięcie wady usługi nie jest możliwe w drodze świadczenia usługi zastępczej ani w formie rabatu od ceny kupna, kupującemu przysługuje zwrot ceny kupna.

5.7.    Sprzedający zobowiązany jest powiadomić kupującego na piśmie o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia.

5.8.    Reklamacji podlegają wyłącznie wady wymienione w protokole reklamacyjnym.

6.    Dane osobowe i ich ochrona

6.1.    Strony umowy uzgodniły, że jeżeli kupujący jest osobą fizyczną, zobowiązany jest przekazać sprzedającemu swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numer telefonu i adres e-mailowy.

6.2.    Kupujący oświadcza, że udziela sprzedającemu zgody na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych, w szczególności tych, które są wymienione powyżej i/lub które są niezbędne przy działalności sprzedającego oraz ich przetwarzanie we wszystkich systemach informatycznych sprzedającego. Jednocześnie kupujący udziela sprzedającemu zgody na przekazanie jego danych osobowych innej osobie oraz na zagraniczny transfer danych osobowych do innych krajów (wszystkich krajów Unii Europejskiej i krajów zaliczanych do tzw. Bezpiecznego Portu). Sprzedający zobowiązuje się do postępowania i dysponowania danymi osobowymi kupującego zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Republice Słowackiej. Kupujący udziela sprzedającemu zgody na czas nieokreślony. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych kupujący może odwołać w dowolnym momencie na drodze pisemnej.

7.    Odstąpienie od umowy kupna (anulowanie zamówienia)

7.1.    Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w ciągu siedmiu dni roboczych od daty zawarcia umowy świadczenia usługi (tj. od daty potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego) bez podawania przyczyny, jeżeli sprzedający należycie i terminowo dopełnił swojego obowiązku powiadamiania.

7.2.    Jeżeli sprzedający spełnił swój obowiązek powiadamiania z opóźnieniem, to kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie siedmiu dni roboczych od dnia, w którym sprzedający z opóźnieniem spełnił swój obowiązek powiadamiania, jednak najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zawarcia umowy świadczenia usługi (tj. od daty potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego).

7.3.    Jeżeli sprzedający nawet z opóźnieniem nie dopełni swojego obowiązku powiadamiania, to kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie trzech miesięcy od zawarcia umowy świadczenia usługi (tj. od daty potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego).

7.4.    Odstąpienie kupującego od umowy skutkuje rozwiązaniem umowy w całości. Sprzedający zobowiązany jest zaprzestać świadczenia usługi i zwrócić kupującemu cenę zapłaconą za usługę najpóźniej w terminie 15 dni od daty odstąpienia od umowy.

7.5.    Kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi, jeżeli za zgodą kupującego przystąpiono do świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy zgodnie z ustępami 7.1. do 7.3.

7.6.    Odstąpienie od umowy ze strony kupującego wymaga zachowania formy pisemnej i doręczenia odstąpienia sprzedającemu.

7.7.    Wraz z odstąpieniem od umowy kupujący zobowiązany jest zwrócić sprzedającemu stosowny bon.

8.    Postanowienia końcowe

8.1.    Niniejszy ogólny regulamin handlowy wchodzi w życie dnia 25.4.2016 r.

8.2.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego ogólnego regulaminu handlowego. Obowiązek pisemnego zawiadomienia o zmianie niniejszego ogólnego regulaminu handlowego uznaje się za spełniony w drodze publikacji na stronie internetowej sklepu internetowego sprzedającego.

8.3.    W stosunkach nieuregulowanych w niniejszym ogólnym regulaminie handlowym mają zastosowanie właściwe postanowienia Kodeksu Cywilnego, ustawy Dz. U. 22/2004 o handlu elektronicznym z późniejszymi zmianami, ustawy Dz. U. 250/2007 o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami i ustawy Dz. U. 108/2000 o ochronie konsumentów w sprzedaży domokrążnej i wysyłkowej z późniejszymi zmianami.

8.4.    Niniejszy ogólny regulamin handlowy obowiązuje kupującego od momentu potwierdzenia zamówienia.

8.5.    Akceptując zamówienie, kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszym ogólnym regulaminem handlowym i w całości go akceptuje.