Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1.        Všeobecné ustanovenia

1.1.     Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je AQUAPARK Poprad, s.r.o., sídlo: Športová 1397/1, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 609, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl. č. 13805, IČ DPH: SK 2020020486 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorý je koncovým spotrebiteľom objednávajúcim si služby prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).

Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: eshop@aquacity.sk
tel: +421/ 52/ 78 51 111
fax: +421/ 52/ 78 51 508
adresa prevádzky: Športová 1397/1, 058 01 Poprad

1.2.     Adresa sídla a kontaktné údaje predávajúceho uvedené v predchádzajúcom bode sú kontaktnými údajmi predávajúceho na účely podávania reklamácií alebo sťažností, ako aj inej komunikácie s predávajúcim.

1.3.     Činnosť predávajúceho podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie – Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1.

1.4.     Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky zmluvy o poskytnutí služieb uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá služby prezentované na internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb a na reklamácie služieb.

1.5.     Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služieb.

1.6.     Ponuka služieb na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne poskytovaných služieb a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených služieb. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená e-mailovou správou potvrdzujúcou prijatie objednávky kupujúceho.

1.7.     Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou služieb prezentovanou na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny minimálne počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

2.        Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1.     Kupujúci si záväzne objednáva služby vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len „objednávka“).

2.2.     Zmluva o poskytnutí služieb je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim vo forme e-mailovej správy potvrdzujúcej prijatie objednávky kupujúceho (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

2.3.     Na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb dodá predávajúci kupujúcemu poukaz oprávňujúci kupujúceho na využitie objednaných služieb (ďalej len „poukaz“), a to prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérskou službou podľa výberu kupujúceho uvedeného v objednávke.

3.        Dodacie podmienky

3.1.     Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu služby v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a dodať mu za týmto účelom poukaz.

3.2.     Kupujúci je povinný poukaz na objednané služby prevziať, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, potvrdiť prevzatie poukazu svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

3.3.     Kupujúci nie je povinný služby využiť, v prípade ich nevyužitia však nemá nárok na vrátenie kúpnej ceny, ani poskytnutie náhradných služieb alebo rovnakých služieb v inom termíne.

3.4.     Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu poukaz v lehote do 10 dní od úhrady kúpnej ceny za objednané služby.

3.5.     Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke.

3.6.     Ku každej zásielke bude priložený na požiadanie daňový doklad spĺňajúci náležitosti dané zákonom.

4.        Kúpna cena

4.1.     Kúpna cena služieb je vždy uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho s DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny služieb. Tým nie je dotknutá cena za služby podľa už potvrdených objednávok.

4.2.     Kupujúci je povinný po potvrdení objednávky predávajúcim zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu služieb uvedenú v objednávke vrátane nákladov na doručenie tovaru  (ďalej len „kúpna cena“) formou bezhotovostného prevodu na  bankový účet predávajúceho prostredníctvom platobného portálu, ktorý je súčasťou internetového obchodu.

4.3.     Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.        Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

5.1.     Predávajúci zodpovedá za vady služieb a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.2.     Ak služby neboli riadne poskytnuté alebo vykazujú vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

5.3.     Kupujúci je povinný reklamovať vady služieb u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako boli poskytnuté a v prípade, ak neboli poskytnuté vôbec, odo dňa, keď mali byť poskytnuté.

5.4.     Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

5.5.     Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim.

5.6.     Vzhľadom na charakter služieb poskytovaných predávajúcim, predávajúci reklamované vady služieb odstráni poskytnutím náhradných služieb alebo zľavou z kúpnej ceny. V prípadoch, keď odstránenie vady služieb nie je možné odstrániť poskytnutím náhradných služieb ani zľavou z kúpnej ceny, má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny

5.7.     Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.8.     Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

6.        Osobné údaje a ich ochrana

6.1.     Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

6.2.     Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

7.        Odstúpenie od kúpnej zmluvy (Storno objednávky)

7.1.     Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby (t.j. odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim), ak predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti.

7.2.     Ak predávajúci splnil svoje informačné povinnosti až dodatočne, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby (t.j. odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim).

7.3.     Ak predávajúci nesplní svoje informačné povinnosti ani dodatočne, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby (t.j. odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim).

7.4.     Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný nepokračovať v poskytovaní služby a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu.

7.5.     Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 7.1. až 7.3.

7.6.     Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a doručiť predávajúcemu.

7.7.     Spolu s odstúpením od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu aj príslušný poukaz.

8.        Záverečné ustanovenia

8.1.     Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.4.2016.

8.2.     Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.3.     Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

8.4.     Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu momentom potvrdenia objednávky.

8.5.     Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.